ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จับมือสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดสัมมนาเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ให้กับเกษตรกรภาคตะวันออก เพื่อยกระดับเกษตรกรไทยสู่ smart enterprise 4.0

วันที่ลงข่าว: 02/05/18

          นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทย เกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรีอย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561 จะลงพื้นที่พบปะชาวสวนผลไม้ ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรและผู้ประกอบการผลไม้ไทย ให้สามารถใช้ประโยชน์จากการที่ประเทศคู่ค้าของไทยได้ลดเลิกภาษีศุลกากรกับสินค้าผลไม้ไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) รวมทั้งการพัฒนาผลผลิตให้ได้คุณภาพพร้อมส่งออกและแข่งขันในตลาดต่างประเทศ และเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยให้ทันกฎเกณฑ์การค้าและรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ ความตกลงการค้าเสรีจะช่วยผลักดันให้การส่งออกผลไม้ไทยขยายตัว สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทย โดยปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกผลไม้และผลไม้แปรรูปอันดับที่ 10 ของโลก มีมูลค่าการส่งออกกว่า 4,600 ล้านเหรียญสหรัฐ และเนื่องจากสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ได้ยกเว้นภาษีนำเข้าผลไม้และผลไม้แปรรูประหว่างกัน ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน ส่งผลให้ไทยส่งออกผลไม้และผลไม้แปรรูปไปอาเซียนเพิ่มขึ้น

          อย่างไรก็ดี เพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตของการส่งออกผลไม้ไทย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จึงได้ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดสัมมนาในหัวข้อ การค้าเสรีเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยก้าวสู่ Smart Enterprises 4.0 เน้นให้ความรู้เรื่องสินค้าผลไม้ในตลาดการค้าเสรี เริ่มตั้งแต่การผลิต การเพาะปลูก ไปจนถึงขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยวและส่งออกให้ถึงมือผู้บริโภคในต่างประเทศ และการใช้ประโยชน์จากการลดภาษีนำเข้าภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีต่าง ๆ แก่เกษตรกรทั่วประเทศ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก