ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงแรงงาน ประชุมเตรียมพร้อมจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้

วันที่ลงข่าว: 30/04/18

         นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานจัด “ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ครั้งที่ 2/2561” เพื่อให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในฐานะเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานแข่งขันฯ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น การประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขัน การประชุมคณะกรรมการเทคนิค โดยมีผู้แทนสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศเข้าร่วมประชุม บทสรุปของการประชุมทั้งสองครั้งเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมงานแข่งขันฯ ประกอบด้วย การแข่งขันฝีมือแรงงาน จำนวน 6 กลุ่ม อาชีพ 26 สาขา ขณะเดียวกันที่ประชุมยังมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องด้านพิธีการและการต้อนรับ จำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย คณะทำงานด้านการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และงานเลี้ยงรับรอง คณะทำงานด้านการต้อนรับและอำนวนความสะดวกแขกต่างประเทศ คณะทำงานด้านการต้อนรับและอำนวนความสะดวกผู้ร่วมชมงาน และคณะทำงานด้านการจัดพาหนะรับ-ส่ง และอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

          นอกจากนี้ ยังมีคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะทำงานด้านศูนย์สื่อมวลชนการประชาสัมพันธ์ และคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันตามแนวทางประชารัฐทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนงานแข่งขันฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ในช่วงของงานแข่งขันฯ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,300 คน ในฐานะผู้แข่งขัน หัวหน้าทีม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้สังเกตการณ์เทคนิค ล่าม เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค และอาสาสมัคร

ทั้งนี้ การงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 แข่งขันระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2561 และมีพิธีปิดใน วันที่ 4 กันยายน 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และกำลังแรงงานในภูมิภาคอาเซียนเกิดความตื่นตัวและสนใจที่จะพัฒนาทักษะฝีมือของตนให้ทันต่อเทคโนโลยีและทัดเทียมมาตรฐานสากล

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก