ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ลงข่าว: 25/04/18

          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดตัวโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ "ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" เพื่อส่งเสริมความตระหนักและจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนและประชาชน โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดแบ่งเป็น 2 ช่วงดังนี้

          โครงการระยะที่ 1จัดประกวดจำนวน 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทร้อยกรอง และประเภทบทเพลง ภายใต้หัวข้อ "พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม " ประเภทร้อยกรองเป็น 2 ระดับ ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และระดับประชาชน ประเภทบทเพลง ไม่จำกัดเพศ อายุ และการศึกษา โดยตัดสินจากความถูกต้องของฉันทลักษณ์ เนื้อหาที่ส่งเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และประกาศผลในเดือนสิงหาคม 2561

โครงการระยะที่ 2 เป็นการประกวดประเภทคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการลดใช้พลาสติก ภายใต้หัวข้อ "ลดขยะ ลดพลาสติก แบบเทคนิคง่ายๆ" โดยตัดสินจากความถูกต้องของเนื้อหา เทคนิคและรูปแบบการนำเสนอ การประกวดประเภทนี้ ไม่จำกัดเพศ อายุ และการศึกษา สามารถส่งผลงานภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ประกาศผลในเดือนกันยายน 2561

          นอกจากนี้ ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง "คันฉ่องส่องธรณิน ดรตรีกวีศิลป์ สิ่งแวดล้อมไทย" โดยพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทยและคณะกรรมการขับเคลื่อนเอกลักษณ์ไทยในอาเซียน คุณณรงค์ฤทธิ์ โตสง่า (ขุนอิน) ผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทย ไตรและแมค สองเหลนหน้าม่าน จากรายการคุณพระช่วย รวมทั้ง คุณปราบต์ปฎล สุวรรณบาง ผู้รับบท พระนารายณ์ และคุณศรุต วิจิตรานนท์ ผู้รับบท พระเพทราชา จากละครดังบุพเพสันนิวาส ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็ปไซต์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม www.deqp.go.th. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 02 298 5630

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก