ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เลขาธิการสภาการศึกษา ระบุ ร่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติฉบับปรับปรุง จะเป็นกลไกสำคัญในการผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วันที่ลงข่าว: 17/04/18

          นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวถึงร่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง ว่าจะเป็นเครื่องมือในการวางแผนการผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้มีศักยภาพเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต รวมทั้งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ การก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ผ่านโครงสร้างหลัก 3 ส่วน ประกอบด้วย คุณวุฒิทางการศึกษา คุณวุฒิทางด้านอาชีพ/ระดับฝีมือแรงงาน ซึ่งขณะนี้มีการกำหนดไว้ 8 ระดับ และระบบกลไกการเชื่อมโยงเติมเต็ม/เทียบเคียง ซึ่งรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธาน และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทำหน้าที่เลขานุการ นอกจากนี้ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติปี พ.ศ. 2561-2565 เพื่อเร่งขับเคลื่อนสาขาอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วนใน 7 สาขาอาชีพ ได้แก่ สาขาโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน สาขาโลจิสติกส์ซับพลายเชน สาขาหุ่นยนต์และอัตโนมัติ สาขาเทคโนโยลีสารสนเทศการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทน สาขาอาหารและเกษตร สาขาปิโตเคมีภัณฑ์ พลังาน และพลังงานทดแทน และสาขาแม่พิมพ์

          อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ประเทศไทยและประเทศเพื่อบ้านในอาเซียน ได้มีการรวมตัวกำหนดกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนโดยได้นำร่องใน 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเซียน อินโดนีเซียและฟิลิปินส์ และในอนาคตจะมีการใช้กรอบคุณวุฒิอ้างอิงเดียวกัน คือเมื่อมีใบรับรองมาตราฐานฝีมือทักษะอาชีพจากประเทศไทยก็จะสามารถทำงานได้ทุกประเทศในอาเซียน และมั่นใจว่า กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ จะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ประเทศไทยสามารถผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีมาตรฐานและเป็นที่ต้องการ และจะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก