ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายงานพิเศษ ความร่วมมือระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการขยายตัว

วันที่ลงข่าว: 17/04/18

          ความร่วมมือระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ หรือความร่วมมือในอนุภูมิภาค GMS มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมการเกษตร การค้า การลงทุนและบริการ ทำให้เกิดการจ้างงาน, ยกระดับการครองชีพ, การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน, และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลา 25 ปี และที่ผ่านมาความร่วมมือในอนุภูมิภาค GMS ได้นำพาความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมหลายด้าน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงแบบ "ไร้รอยต่อ" อาทิ การสร้างสะพานเชื่อมระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกว่า 80 แห่ง เส้นทางถนนกว่า 10,000 กิโลเมตร และการสร้างเส้นทางรถไฟกว่า 500 กิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และนำไปสู่การเดินหน้าปฎิบัติงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ที่ต้องอาศัยความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และผลประโยชน์ระหว่างกัน ของทั้ง 6 ประเทศ

          ล่าสุด จากการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 6 ที่ประเทศเวียดนาม คณะทำงานของไทย นำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้นำเสนอนโยบายด้านสังคมและเศรษฐกิจ จากประสบการณ์ของไทย ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สร้างสมดุลการใช้น้ำตามหลักสากล แสดงถึงความตั้งใจที่จะสร้างความเข้มแข็งในประชาคมอนุภูมิภาค โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยนายกรัฐมนตรีของไทย ยืนยันพร้อมผลักดันและเน้นย้ำการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานของ GMS ใน 6 ประเด็นสำคัญ อาทิ การปรับปรุงสิทธิประโยชน์สำหรับการลงทุนของภาคเอกชนในภูมิภาค ผ่านการดำเนินการพิจารณากลไกการค้ำประกันสินเชื่อ แก่ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อยและรายย่อย และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการภัยพิบัติ เพื่อก้าวสู่การเป็นเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขงสีเขียวร่วมกัน

         การขับเคลื่อนอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ให้เกิดการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและกำหนดกฎระเบียบเป็นระบบเดียวกัน เพื่อวางรากฐานในการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งไทยยินดีที่จะใช้หลักการส่งเสริมการลงทุนที่เรียกว่า Thailand บวกหนึ่ง ดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาความร่วมมือกับกรอบความร่วมมืออื่นๆ หวังผลักดันกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคในทุกมิติ โดยจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาทั้ง 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เอเชีย และประชาคมโลกได้ในอนาคต

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก