ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมจ้างงานร่วมดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามนโยบายรัฐบาล

วันที่ลงข่าว: 10/04/18

          นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายต้องการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการอย่างเท่าเทียมและให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเฉพาะเรื่องการจ้างงานให้คนพิการมีโอกาสประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกับคนอื่น โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ซึ่งจากนโยบายดังกล่าว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีอัตราส่วนในการรับคนพิการเข้าทำงานได้ 37 อัตรา ซึ่งปัจจุบันมีคนพิการทำงานในกระทรวงฯ จำนวน 9 คน ต้องสรรหาเพิ่มอีก 28 คน ทั้งนี้ทางกระทรวงฯ มีการจัดสรรอัตราการจ้างงานเพิ่มทั้งในส่วนกลางและหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตำแหน่งจ้างเหมา จำนวน 3 อัตรา กรมพลศึกษา ตำแหน่งพนักงานราชการ 1 อัตรา และให้สัมปทานพื้นที่ค้าขาย 1 อัตรา รวมเป็น 2 อัตรา กรมการท่องเที่ยว ตำแหน่งลูกจ้างเหมา จำนวน 1 อัตรา สถาบันการพลศึกษา ตำแหน่งลูกจ้างเหมา จำนวน 10 อัตรา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตำแหน่งพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 9 อัตรา และการกีฬาแห่งประเทศไทย ตำแหน่งพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 3 อัตรา

          นายพงษ์ภาณุ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลคุณภาพชีวิตของคนพิการ เป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาสสามารถประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ด้วยตนเอง และไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม สำหรับคนพิการที่กำลังมองหางานสามารถดูข้อมูลที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โทร 0 2356 0693 หรือ www.mots.go.th และหากต้องการร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือเรื่องการจ้างงาน สามารถติดต่อศูนย์บริการคนพิการ โทร. 0 2354 4542 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก