ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สุรินทร์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้คนรุ่นหลังหันมาใส่ใจในชีวิตผู้มีพระคุณ

วันที่ลงข่าว: 10/04/18

          วันที่่ 9 เม.ย. 61 ที่วัดเพี้ยราม ต.เพี้ยราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมมือกับชมรมผู้สูงอายุและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ด้วยการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ สร้างขวัญและกำลังใจการในดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการปลูกฝังให้คนรุ่นหลังเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ช่วยกันดูแลเอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของผู้มีพระคุณ และในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ก็ยังถือเป็นวันผู้สูงอายุ วันครอบครัว ที่บุคคลในครอบครัวจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา ขอพร รดน้ำดำหัวผู้มีพระคุณ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนับถือกันอีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก