ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กลุ่มประเทศอาเซียน นำผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมงานสัมมนานานาชาติ พร้อมศึกษาดูงานศอ.บต.ชื่นชมรัฐบาลไทย สนับสนุนพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ จชต.ทุกด้าน

วันที่ลงข่าว: 09/04/18

          วันที่่ 7 เมษายน 2561 ที่ อาคารนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายอิสระ ละอองสกุลผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดการสัมมนานานาชาติ โครงการผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่อาเซียน ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “คิดนอกกรอบบนฐานวิถีฮาลาลสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข” (Disruptive Thinking: Halal Life Style for a Peaceful Co-existence) ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่วิถีชีวิต ฮาลาลของมุสลิมไทยในการสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แก่ผู้นำรุ่นใหม่อาเซียน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่วัฒนธรรมไทยและสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ในประเทศอาเซียนอันจะนำไปสู่การสร้างความเข้าใจอันดีต่อประเทศไทยและการพัฒนาต่อยอดให้เกิดกิจกรรมที่ดีระหว่างตัวแทนในแต่ละประเทศ โดยมี ผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่จากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา พม่า รวมถึงประเทศศรีลังกา เข้าร่วม

          นอกจากนี้ คณะเยาวชนรุ่นใหม่อาเซียน ยังได้เดินทางไปยัง ศอ.บต.เพื่อศึกษาดูงานและร่วมรับฟังการให้ความรู้ในหัวข้อ “บทบาทด้านการเมืองและการปกครอง” โดยมี นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ โดยผู้แทนจากประเทศมาเลเซีย ได้กล่าวชื่นชมรัฐบาลไทยที่ได้ดูแล สนับสนุนพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกด้าน และขอให้รัฐบาลไทยยืนหยัดและปฏิบัติตามแนวทางนี้ต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก