ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมตัวกันมอบเครื่องทำน้ำเย็นให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ลงข่าว: 05/04/18

          ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกรรชกร ประเสริฐ ประธานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 337 จังหวัดอุตรดิตถ์ หรือ คพอ. พร้อมด้วยสมาชิกได้ร่วมกันมอบเครื่องทำน้ำเย็นให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 4 ตู้ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวัน แจกขนม และอุปกรณ์สื่อการสอนให้กับเด็กนักเรียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้กิกิจกรรม”โครงการตอบแทนคนสู่สังคม Care & Share by คพอ.337 จังหวัดอุตรดิตถ์” เพื่อเป็นการรวมกันสร้างประโยชน์แก่สังคม ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่การบริหารระดับที่สูงขึ้น อย่างเช่น ระดับหอการค้าจังหวัด ต่อไป

          ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2546 ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ศูนย์ฯ และตามศูนย์ย่อยประจำอำเภอ 9 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 57 คน มีเด็กที่บกพร่องพิการ, เด็กพิการซ้ำซ้อน และออทิสติก ที่เข้ารับการเลี้ยงดูแบบเช้าไป – เย็นกลับ จำนวน 138 คน และตามศูนย์ย่อยประจำอำเภออีก 294 คน เด็กที่เข้ารับการเลี้ยงดูได้แก่ เด็กบกพร่องทางการได้ยิน, บกพร่องทางสติปัญญา, บกพร่องร่างกายหรือการเคลื่อนไหว, บกพร่องทางการเรียนรู้ ,บกพร่องทางพฤติกรรมหรือทางสติ, บุคคลออทิสติกและพิการซ้ำซ้อน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก