ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว เพื่อเป็นเจ้าภาพที่ดีและรองรับ AEC

วันที่ลงข่าว: 03/04/18

          วันที่่ 2 เมษายน 2561 ที่โรงแรมอีโค่อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเครือข่าย AEC ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 หลักสูตรการอบรมด้านพัฒนาการท่องเที่ยว ที่ทางจังหวัดตั้งเป้าหมายให้วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานราชการที่ดูแลด้านการท่องเที่ยว รวม 2,150 คน เข้ารับการอบรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดให้รองรับประชาคม AEC โดยมีวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานราชการที่ดูแลด้านการท่องเที่ยว จำนวน 268 คน เข้ารับการอบรม ซึ่งสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้น มีนักวิชาการด้านการท่องเที่ยวจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า ให้ความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายทางการท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี นโยบายในการส่งเสริมเครือข่ายทางการท่องเที่ยวของรัฐ คู่แข่งขันทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช การสื่อสารระหว่างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการบริการทางการท่องเที่ยวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการให้บริการและการบริการด้วยจิตสำนึกที่ดี

         ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวนับสิบล้านบาท เป็นการทำอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้มีรายได้ถึงชุมชนอย่างแท้จริง จังหวัดนครศรีธรรมราชมีของดีมากมาย แต่ทำอย่างไรที่จะให้นักท่องเที่ยวจากภายนอกเข้ามา วันนี้เที่ยวบินที่มาสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช เต็มทุกเที่ยว และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังมีการหารือกับสายการบินถึงความเป็นไปได้ ในการบินตรงจากต่างประเทศมาสู่นครศรีธรรมราช ในขณะที่รัฐบาลก็ได้บรรจุเข้าแผนเพื่อพัฒนาสนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อไปสู่สนามบินนานาชาติแล้ว โดยทุ่มงบประมาณกว่า 6,000 ล้านบาท นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติงบประมาณ 9,580 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงขอให้ทุกคนช่วยกันสร้างความเข้าใจ เพราะหากเราประสบปัญหาอุทกภัยทุกปี นักท่องเที่ยวก็จะไม่มาเช่นกัน นอกจากนี้ หากพระบรมธาตุนครศรีธรรมรา ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกแล้วจะทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามายังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่มมากขึ้น ทำให้รายได้ของประชาชนในจังหวัดเพิ่มขึ้น ปัจจุบันเรามีรายได้เฉลี่ย 90,000 บาทต่อคนต่อปี ต่อไปต้องมีรายได้ถึงแสนบาทต่อคนต่อปี การพัฒนาท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก