ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน ตรวจงานราชการในสังกัดที่ จ.สุพรรณบุรี

วันที่ลงข่าว: 14/03/18

          นายอภิญญา สุจริตตานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เขตตรวจราชการที่ 4 และคณะ ตรวจงานราชการส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด จัดหางานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 ภาคกลางตอนล่าง 1

          การตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายสำคัญ ของกระทรวงแรงงาน ได้แก่ นโยบายเร่งรัดการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ผลักดันและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แก้ปัญหาการหลอกลวงแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ส่งเสริมการรับคนพิการเข้าทำงาน ส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุมากขึ้น ขับเคลื่อนนโยบาย เซฟตี้ ไทยแลนด์ ผลักดันให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงระบบหลักประกันทางสังคม ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน เพิ่มขีดความสามรารถของแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ และผลักดันการสร้างหลักประกันทางสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ยกระดับระบบโทรศัพท์สายด่วน 1506 ให้สามารถเป็นเครือข่ายหลัก และเชื่อมโยงได้ทั่วประเทศ

          ทั้งนี้ ในส่วนนโยบายระดับพื้นที่ ให้แรงงานจังหวัดเป็นตัวแทนในการขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่ เป็นเจ้าภาพในการบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้จัดทำแผนปฏิบัติการรายจังหวัด และให้สำนักงานแรงงานจังหวัดเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านแรงงาน

          ส่วนนโยบายสุดท้าย ได้แก่ นโยบายการบริหารการพัฒนา ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ เร่งรัดการออกกฏหมายสำคัญ ยกระดับกระทรวงแรงงานให้เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับสากล และเป็นกระทรวงดิจิทัล และจัดสวัสดิการสำหรับบุคลากร เพื่อการปฏิบัติราชการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก