ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าฯ ยะลา มอบผ้าห่มพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ให้นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41

วันที่ลงข่าว: 13/03/18

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบผ้าห่มพระราชทาน นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (12 มี.ค. 61) ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 บ้านบาโงโต๊ะอาลี หมู่ที่ 2 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดยะลา นำผ้าห่มพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา จำนวน 122 ผืน โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มพระราชทาน พร้อมด้วยนายมามะซูฟี อารง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ส่วนราชการ ทหาร และตำรวจเข้าร่วม

           นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ในนามของประชาชนชาวจังหวัดยะลา รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หาที่สุดมิได้ ที่ได้มีพระเมตตาแด่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยะลา อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และได้ทรงพระราชทานสิ่งของและผ้าห่ม แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ทำให้นักเรียนทุกคนรู้สึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจะตั้งใจเล่าเรียน มีความประพฤติดี รู้รักสามัคคี เป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ และสนองพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สืบไป

ทั้งนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี เพื่อรองรับเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เป็นโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้ความอนุเคราะห์รับเข้าโครงการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

           โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา เปิดเรียนการสอนครั้งแรกในวันที่ 7 มกราคม 2551 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 566 คน มีข้าราชการครู 25 คน ครูอัตราจ้าง 31 คน ลูกจ้างเหมาบริการ 9 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 5 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน วิทยากรสอนอิสลามศึกษา 4 คน ยาม 3 คน

           โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โรงเรียนมีการน้อมนำพระบรมราโชบายที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จำนวน 12 ข้อ มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และนำค่านิยม 12 ประการ ของรัฐบาลมาบูรณาการ เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียน การสอนให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกอาชีพในด้านต่างๆ ทั้งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม คหกรรม พาณิชยกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนได้ร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ในการส่งนักเรียนไปเรียนวิชาช่างต่างๆ ตามความสนใจและความถนัด ซึ่งทำให้นักเรียนเกิดทักษะและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ส่งผลให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา การอาชีวศึกษา จำนวนมากทุกๆ ปี โดยปีนี้ มีนักเรียนที่สำเร็จในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี จำนวน 62 คน ได้เข้าศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา จำนวน 22 คน ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 40 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก