ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.นครศรีธรรมราช หารือคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบเด็กมีพัฒนาการที่ช้ากว่าปกติ ขอความร่วมมือพ่อแม่เร่งส่งเสริมพัฒนาการของลูกโอบสัมผัส มากกว่าการใช้สื่อ หรือสมาร์ทโฟน

วันที่ลงข่าว: 13/03/18

           จังหวัดนครศรีธรรมราช หารือคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบเด็กมีพัฒนาการที่ช้ากว่าปกติ ขอความร่วมมือพ่อแม่เร่งส่งเสริมพัฒนาการของลูกโอบสัมผัส มากกว่าการใช้สื่อ หรือสมาร์ทโฟน

           วันที่ 12 มี.ค. 61 ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือโดยพร้อมเพรียงกัน

           สำหรับการประชุมหารือดังกล่าว เพื่อร่วมรายงานสถานการณ์เด็กปฐมวัย , การรับทราบแนวทางการจัดกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน , การติดตามผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด , การร่วมรับทราบแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต “เติบโตอย่างมีคุณภาพ ครอบครัวมีสุข” ประจำปี 2561 , การสรุปผลการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการร่วมรายงานสถานการณ์เด็กปฐมวัย ประจำปี 2560 เป็นต้น

ทั้งนี้ ในส่วนของผลการการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ยื่นลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนดังกล่าว ทั้งสิ้นจำนวน 18,565 ราย ได้รับสิทธิ์ จำนวน 16,017 ราย ไม่ได้รับสิทธิ์ 140 ราย และอยู่ระหว่างดำเนินการ 2,408 ราย ในจำนวนนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 15,583 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 164 ล้าน 3 แสน 9 พันบาท

           ขณะที่ ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์เด็กปฐมวัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2559 พบว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช มีจำนวนเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี จนถึงอายุ 5 ปี ที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ทั้งสิ้น 112,697 คน เป็นเพศชาย 58,044 คน และเพศหญิง 54,653 คน จำนวนเด็กพิการอายุ 0-5 ปี ที่ได้จดทะเบียนคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 266 คน เพศชาย 115 คน และเพศหญิง 151 คน รวมทั้งมีหน่วยให้บริการในการดูแลเด็กปฐมวัยที่ให้การส่งเสริมการพัฒนาเด็กในด้านดูแลให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 23 อำเภอของจังหวัด รวม 400 ศูนย์ ให้การดูแลเด็กอายุระหว่าง 2-5 ปี จำนวน 24,217 คน

          อย่างไรก็ตาม จากการประชุมครั้งนี้ยังพบอีกว่าในการดูแลเด็กปฐมวัยของสถานรับเลี้ยงเด็กภาคเอกชนส่วนใหญ่ จะประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความชำนาญในการเลี้ยงดูเด็ก เนื่องจากผู้เลี้ยงดูเดิมมีการปรับเปลี่ยนอาชีพ หรือโยกย้ายสถานที่ทำงานเมื่อมีการสอบบรรจุได้ ส่วนข้อมูลจากรายงานสถานการณ์เด็กปฐมวัยพบว่าปัญหาหลักเป็นเรื่องพัฒนาการตามวัยของเด็ก ซึ่งพบว่าปัจจุบันพัฒนาการของเด็กช้ากว่าปกติ

          นอกจากนี้ เด็กส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์ และพัฒนาการด้านการสื่อสารที่ล่าช้า อันเนื่องมาพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กที่เปลี่ยนไป โดยพ่อแม่ผู้ปกครองปล่อยให้เด็กอยู่กับสื่อโทรทัศน์ หรือสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร มากกว่าการสื่อสารระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครอง ซึ่งในช่วงอายุ 3 ปีแรก พ่อแม่ไม่ควรใช้สื่อเทคโนโลยี แต่ควรใช้วิธีเล่านิทาน หรือการเล่น เพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งหมด ทั้งการโอบกอดเพื่อกระตุ้นพัฒนาการของเด็กให้เด็กได้เคลื่อนไหว ออกกำลังกายและเล่นได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งมีการซึมซับค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีจากพ่อแม่ผู้ปกครอง ไม่ว่าเป็นมารยาททางสังคม หรือแม้แต่ระเบียบวินัยทางสังคมและการใช้เหตุผล เป็นต้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก