ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำเยาวชนจากกลุ่มประเทศอาเซียน ภูฏาน และศรีลังกา รวม 12 ประเทศ ร่วมเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และพัฒนาความเจริญอย่างยั่งยืนในกลุ่มประเทศอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 12/03/18

          นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ทรงมุ่งเน้นการพัฒนาโดยมีคนเป็นศูนย์กลางในทุกระดับ แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และนำไปสู่ความสมดุลของชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง กอปรกับพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าวมาต่อยอดเป็นโครงการ “เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท” เพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์สู่นานาประเทศ ซึ่งครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 2 ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และราชอาณาจักรภูฏาน และสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา รวมจำนวน 70 คน เดินทางมาเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ พระบรมราโชวาท ทฤษฎี รวมถึงหลักคุณธรรมในการทรงงานและการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ โดยจะเดินทางไปศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปทุมธานี อ่างทอง ราชบุรี สระบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 - 21 มีนาคม 2561

          นางพัชราภรณ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เยาวชนของประเทศที่เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวความคิด ประสบการณ์ และศิลปวัฒนธรรมระหว่างกัน ซึ่งการอยู่ร่วมกันและการทำกิจกรรมร่วมกันตลอดระยะเวลา 11 วัน จะก่อให้เกิดความผูกพันและมิตรภาพที่แน่นแฟ้น อันนำมาซึ่งความเข้าใจและสัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน และส่งผลต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก