ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสงขลา จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"

วันที่ลงข่าว: 05/03/18

          วันที่ 2 มี.ค. 61  ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

           ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็น "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" อันเนื่องด้วยพระปรีชาสามารถด้านช่าง ตั้งแต่ทรงประดิษฐ์ของเล่นสมัยทรงพระเยาว์ จนถึงเรือใบที่ใช้ทรงแข่งขันกีฬาแหลมทอง กังหันน้ำชัยพัฒนา ตลอดจนทรงตั้งโรงเรียนพระดาบส เพื่อสอนวิชาชีพช่างให้กับเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2513 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ทรงเปิดงานแนะแนวอาชีพและการแข่งขันฝีมือช่างของสโมสรโรตารี กรุงเทพฯ ณ ลุมพินีสถาน และทรงพระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับการช่างไทยความตอนหนึ่งว่า "...ช่างทุกประเภท เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของทุกคน เพราะตลอดชีวิตของเรา เราต้องอาศัยและใช้บริการ หรือสิ่งต่างๆ ที่มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวี่ทุกวัน ผู้เป็นช่าง จึงสมควรได้รับความเอาใจใส่สนับสนุนจากทุกๆ ฝ่าย...ในการส่งเสริมนั้น มีปัญหาเรื่องฝีมือ ซึ่งจะต้องปรับปรุงให้มีความประณีตและประสิทธิภาพได้มาตรฐานจริงๆ..."

            กระทรวงแรงงาน ได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสดังกล่าวมาปฏิบัติในการพัฒนาแรงงานไทยได้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและสากล พร้อมทั้งจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมโลกในอนาคต เพื่อสืบสานพระราชปณิธานตั้งมั่นในการปฏิบัติราชการ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก