ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า เตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 13 วันที่ 3-7 เม.ย.61

วันที่ลงข่าว: 14/02/18

          กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า เตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2561 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมติดตามการวางแผนการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 13 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยที่ประชุมเตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือชุมชนและภาคใต้ครั้งที่ 13 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี และสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมรราชชนนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีของลูกเสือต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการเทิดพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ เนื่องในวันจักรี สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คาดว่า จะมีลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้จากภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนลูกเสือจากประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงต่างประเทศอื่นๆ เข้าร่วมงานชุมนุมทั้งสิ้นประมาณ 5,000 คน โดยมีกิจกรรมและฐานการเรียนรู้ จำนวนทั้งสิ้น 9 ฐาน ที่สำคัญได้แก่ ฐานเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเทิดไท้ราชวงศ์จักรี, ฐานเรียนรู้ประตูสู่อาเซียน, ฐานเรียนรู้ศาสนสัมพันธ์, ฐานเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้สั่งการในที่ประชุมโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนและกำหนดมาตรการความปลอดภัยในระหว่างการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมการเดินทางไกล กิจกรรมทางน้ำ หรือการผจญภัยเป็นต้น ทั้งนี้ ในห้วงเวลาดังกล่าว จะมีกิจกรรมของส่วนราชการอื่นๆ ดำเนินการด้วยในห้วงเดียวกัน เช่น ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ การแสดงยุทธกีฬาของหน่วยงานต่างๆ จึงขอให้หน่วยงานต่างๆได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้รับทราบ, ได้มีส่วนร่วมและเข้าชมกิจกรรมดังกล่าวต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก