ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายงานพิเศษ:โครงการอำเภอเคลื่อนที่ อำเภอสุไหงโก-ลก กับการดำเนินการในทุกมิติ เพื่อให้บริการ ช่วยเหลือ พัฒนาและแก้ปัญหาครอบคลุมทุกด้าน

วันที่ลงข่าว: 13/02/18

          โครงการอำเภอเคลื่อนที่ เป็นอีกหนึ่งนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นดำเนินการเชิงรุก เพื่อให้การบริการของภาครัฐไปถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกล สำหรับอำเภอสุไหงโก-ลก ซึ่งเป็นพื้นที่เมืองชายแดนครอบคลุม 4 ตำบล ซึ่งสภาพพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ตามแนวชายแดน และอีกส่วนหนึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งมีปัจจัยของสถานการณ์ความไม่สงบทำให้ นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก ให้ความสำคัญกับการจัดทำโครงการ "อำเภอเคลื่อนที่" ซึ่งทุกครั้งที่มีแผนออกหน่วยอำดภอเคลื่อนที่ จะต้องมีการประชุมเตรียมงาน เพื่อนำการให้บริการด้านต่างๆ ไปถึงประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย โดยมีหน่วยงานหลัก คือ ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก ที่นำการให้บริการทะเบียนราษฎร์และบัตร ศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์เยียวยาอำเภอ ไปให้บริการถึงประชาชน นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมออกให้บริการด้วย

          ทั้งนี้ เมื่อครั้งที่อำเภอเคลื่อนที่ของอำเภอสุไหงโก-ลก เตรียมลงพื้นที่ไปออกหน่วยบริการที่ตำบลมูโนะ นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก ได้มอบหมายให้มีการสำรวจข้อมูลประชากรในพื้นที่เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จนพบว่ายังผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการอีกหลายรายที่ยังไม่มีบัตรประชาชน จึงให้เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนเข้าดำเนินการตรวจสอบและเก็บข้อมูลหลักฐานทะเบียนราษฎร์ของครอบครัวเพื่อความถูกต้อง ก่อนที่จะประสานศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 9 สาขาจังหวัดนราธิวาสนำรถโมบายยูนิตลงพื้นที่มาทำบัตรประชาชนนอกสถานที่ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก ให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ จำนวน 6ราย จากตำบลมูโนะ และตำบลปูโยะ ประกอบด้วย เด็กชายอาดัม อารง นายอัสรี สือเน๊าะ นางเนาะ อาแวหะมะ นางแอเสาะ อาแว นางสาวมานิชา สาเมาะ นางสาวอาสลีนา เจ๊ะยูโซ๊ะ ซึ่งได้สร้างรอยยิ้มแห่งความสุขให้กับทั้ง 6 ครอบครัว เพราะเมื่อมีบัตรประชาชน นั่นหมายถึงบุคคลในครอบครัว จะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงโครงการและนโยบายของภาครัฐอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนในฐานะพลเมืองไทย

          นอกจากนี้ทุกครั้งที่ออกหน่วยอำเภอเคลื่อนที่ จะให้ความสำคัญกับการประชุมร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องที่ เพื่อรวบรวมข้อมูความต้องการ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ก่อนที่จะนำมาสรุปเพื่อเตรียมจัดทำโครงการผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภอ พัฒนาการอำเภอ หรการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดนราธิวาส และการนำไปจัดทำแผนรองรับโครงการที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้กับพื้นที่ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด

          นางมยุรี อรุณวงศ์ เกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก กล่าวว่า การจัดกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ทำให้ภาครัฐกับประชาชนมีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น อีกทั้งประชาชนยังสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐในทุกรูปแบบโดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปในตัวเมืองที่อาจจะเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพราะสถานที่ราชการอยู่ห่างไกลจากบ้านเรือนประชาชน ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก ได้เข้าร่วมโครงการนี้ทุกครั้ง โดยจะมีบริการที่หลากหลายตามประเด็นที่รัฐบาลให้การสนับสนุนและส่งเสริมในขณะนั้น

ด้าน นายสมชาย มณีโชติ สาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก กล่าวว่า เรื่องของสุขภาพประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก จึงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จัดแพทย์และพยาบาลไปร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะมีบริการตรวจสุขภาพและยาสามัญประจำบ้านแก่ผู้มารับบริการ

          ขณะที่ นายมูฮัมมัด สาแลแม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ ได้กล่าวขอบคุณนายอำเภอสุไหงโก-ลกที่ให้ความสำคัญกับการออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ เพราะไม่เพียงนำบริการจากภาครัฐมาให้บริการประชาชน แต่ยังรวมถึงการลงพื้นที่ติดตามสภาพปัญหาพร้อมหาแนวทางแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และยังออกตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับบุคคลกลุ่มดังกล่าวทุกครั้งอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับครอบครัวของบุคคลกลุ่มนี้เป็นอย่างมาก

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก