ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สมุทรปราการ จัดงานวันคนพิการสากล สร้างความเข้าใจที่ดีของสังคมต่อคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 12/02/18

          สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ สร้างความเข้าใจที่ดีของสังคมต่อคนพิการ ให้คนพิการได้รับสิทธิและโอกาสทัดเทียมเหมือนกับคนปกติทั่วไป

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ “การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน (Transformation towards sustainable and resilient society for all)” บริเวณหน้าศาลกลางจังหวัดสมุทรปราการ ภายในงานมีการมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือความพิการในด้านต่างๆ การจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้พิการในประเทศไทย การให้บริการจดทะเบียนคนพิการ รับสมัครงานคนพิการ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และการแสดงและจำหน่ายสินค้าจากฝีมือของคนพิการ

          การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความรู้ความสามารถ สร้างกระแสความเข้าใจที่ดีของสังคมต่อคนพิการ ให้คนพิการได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และเพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิและโอกาสทัดเทียมเหมือนกับคนปกติทั่วไป ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม นอกจากนี้ ยังเป็นการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้กับคนพิการ เพื่อให้สังคมของจังหวัดสมุทรปราการ เป็นสังคมแห่งการเอื้ออาทรและเป็นสังคมที่น่าอยู่ รวมทั้งเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดีขึ้นและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก