ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ว.เกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เจ้าภาพจัดการประชุมสมัยสามัญ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ลงข่าว: 08/02/18

          วันที่ 6 ก.พ. 61 ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมสมัยสามัญ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติของ อกท. ซึ่งในปีนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ได้รับมอบหมายจากองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นสถานที่จัดงาน ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ภายใต้ชื่องาน “ปูทูลกระหม่อมคู่บ้าน พระธาตุนาดูนคู่เมือง ลือเลื่องตักสิลา อาชีวเกษตรแฟร์ 39” มีหน่วย อกท. ทั่วประเทศ จำนวน 52 หน่วย และเครือข่ายจากต่างประเทศมาร่วมงาน โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โอกาสนี้ ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ ได้มอบโล่, หนังสือสำคัญ และเกียรติบัตรประเภทต่างๆ ให้กับหน่วย อกท.ดีเด่น สมาชิกดีเด่น และผู้สนับสนุนด้วย

          นายประเวศ วรางกูร ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ในฐานะประธานอำนวยการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า ภายในงานมีกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวเกษตรจากทั่วประเทศ ตลอดจนจากประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน เกาหลี และญี่ปุ่น เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ แข่งขันทักษะวิชาชีพ ประกวดผลผลิตทางการเกษตร และสิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาการเกษตร รวมถึงการแสดงผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการของหน่วยงานราชการและภาคเอกชนจากทั่วประเทศ ตลอดจนมีการเชิดชูเกียรติสมาชิก อกท. และหน่วย อกท. ที่มีผลงานดีเด่น โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์อุปถัมภ์ขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการฯ ระดับชาติครั้งที่ 39 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก