ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อาชีวะ จัดพิธีปิดการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ที่สุพรรณ

วันที่ลงข่าว: 06/02/18

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 27 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่อุทยานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 เพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านวิชาการให้นักศึกษา และแสดงผลงานต่อสาธารณชน ซึ่งอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และมอบโล่รางวัลการจัดการแข่งขัน โดยมีผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวะฯ ต่างๆ ทั่วประเทศ หัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมงาน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมเวทีใหญ่ของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา สมาชิก องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อวท. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงผลงานต่อสาธารณชน รวมทั้งเชิดชูเกียรติสมาชิก หรือหน่วยองค์การ ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี และเกิดการกระตุ้นให้ผู้เรียน หรือสมาชิก ได้พัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดการแข่งขัน ประกอบด้วย ประเภทวิชาคหกรรม วิชาศิลปกรรม วิชาพาณิชยกรรม วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป ในการนี้นอกจากนักศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศไทยแล้ว ยังมีนักศึกษาอาชีวะจากประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 4 ประเทศ เข้าร่วม คือ สปป.ลาว เวียตนาม อินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย อีกด้วย ส่วนการจัดการแข่งขันทักษะฯ ในปีหน้า พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 28 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการกิจกรรมต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก