ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ครั้งแรกที่ จ.ยะลา แข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ "Thailand Robotic Games 2018" นักเรียน 4 ประเทศเข้าร่วม ก้าวสู่การแข่งขันระดับแปซิฟิค ที่ญี่ปุ่น

วันที่ลงข่าว: 29/01/18

           วันนี้ 27 ม.ค. 61 ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคยะลา นักเรียน นักศึกษา จาก 4 ประเทศ ประกอบด้วย มาเลเซีย , อินโดนีเซีย , สิงคโปร์ และประเทศไทย ได้เดินทางเข้าร่วมการแข่งหุ่นยนต์ "Thailand Robotic Games 2018" ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันการอบรมและการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ และวิทยาลัยเทคนิคยะลา โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน TC Open House Technology Exhibition และการแข่งขันหุ่นยนต์ "Thailand Robotic Games 2018" พร้อมด้วยนายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา , ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 , ประธานเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , ผู้บริหารการศึกษา , ผู้บริหารสถานศึกษา , คณะครู , นักเรียน และนักศึกษาเข้าร่วม

          นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า การจัดโครงการงาน YTC Open House Technology Exhibition และการแข่งขันหุ่นยนต์ "Thailand Robotic Games 2018" ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การแข่งขันหุ่นยนต์ "Thailand Robotic Games 2018" ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , สถาบันการอบรมและการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ และวิทยาลัยเทคนิค โดยมีนักเรียน นักศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และครู ผู้ควบคุม จำนวน 100 คน จาก 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย , อินโดนีเซีย , สิงคโปร์ และประเทศไทย โดยแบ่งประเภทของการแข่งขันออกเป็น 7 ประเภท คือ 1.Humanoid Survival , 2.Maze challenge and solving , 3.Volley Cup , 4.Line Follower Analog , 5.Sumo RC , 6.School Robotic Games , 7.AEV for Thailand Student ซึ่งในพิธีเปิดมีการสาธิตการเต้นโชว์การทรงตัวของหุ่นยนต์ และการสาธิตหุ่นยนต์ซูโม่ โดยเขียนโปรแกรมคอนโทรล

          นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เปิดเผยว่า นอกจากการแข่งขันหุ่นยนต์ "Thailand Robotic Games 2018" ในครั้งนี้ ทางวิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้จัดกิจกรรม YTC Open House ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการประชาสัมพันธ์ และแนะแนวการศึกษาต่อในด้านวิชาชีพในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 1.คลินิกวิชาชีพ , 2.การฝึกอาชีพระยะสั้น , 3.การจัดนิทรรศการของภาควิชาต่างๆ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา พัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในด้านวิชาชีพ และพัฒนาตนเองไปสู่ตลาดแรงงานทั้งภายในและต่างประเทศ ได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการเรียน การสอนให้นักเรียน นักศึกษา สามารถนำความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ นำไปใช้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และสามารถพัฒนาตนเอง ให้ทันต่อเทคโนโลยียุคใหม่ในชีวิตประจำวัน สนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ได้เห็นถึงพลังของนักเรียน นักศึกษาของทั้ง 4 ประเทศ ที่ได้มาร่วมโครงการดังกล่าว เกิดเป็นพลังที่มีคุณค่าต่อบ้านเมืองและสมควรสนับสนุนกิจกรรมนี้ให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดไป

          Dr.Siti Marpuah ประธานการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ IRTC (International Robotic Training and Competition) จากประเทศมาเลเซีย เปิดเผยว่า ทุกวันนี้ประเทศในกลุ่มอาเซียน มีการตื่นตัวในเรื่องของการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ Robotic Games อย่างมาก ในประเทศมาเลเซียก็เช่นกัน มีการจัดการแข่งขันทุกๆ ปี ซึ่งในปีที่ผ่านมาสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จ จะเห็นได้ว่าประเทศไทยขณะนี้ มีการตื่นตัวด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์เช่นเดียวกัน ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันที่วิทยาลัยเทคนิคยะลา เป็นเจ้าภาพ โดยมีการแข่งขันแบ่งออกเป็น 7 ประเภท เพื่อหาทีมที่ชนะเลิศ เข้าร่วมการแข่งที่ประเทศมาเลเซีย และหลังจากนั้นก็จะเฟ้นหาทีมชนะเลิศในแต่ละประเภท เข้าร่วมการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไป จากการดูความพร้อมของทีมจากประเทศไทยแล้ว พบว่ามีการพัฒนาด้านเทคโลโลยีหุ่นยนต์ที่ดีมาก ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นเวทีและประสบการณ์ที่ดี ในด้านการพัฒนาเทคโลโลยีหุ่นยนต์ แมคคาทรอนิกส์สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมในครั้งนี้

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก