ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ยกระดับพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติสานสัมพันธ์อันดีงามและแลกเปลี่ยนความรู้รองรับประชาคมอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 25/01/18

          นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติรองรับประชาคมอาเซียนประจำปีงบประมาณ 2561 เน้นหัวหน้างาน ครูฝึก ทั้งไทยและกัมพูชา นำแรงงานจาก จังหวัดพระวิหาร จังหวัดเสียมราฐ และ จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้ารับการฝึกอบรมในสาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า , สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ และสาขาการแปรรูปและถนอมอาหาร สาขาละ 20 คน รวม 60 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21 - 27 มกราคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ เพื่อสอดรับนโยบายและยุทธศาสตร์เร่งด่วนของรัฐบาล คือ ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและอาเซียน (Country Strategy) จึงจัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือให้กับหัวหน้างาน ครูฝึก และกำลังแรงงานที่ต้องการเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน

          ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยอีกว่า การฝึกอบรมครั้งนี้ยังมุ่งเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย กับจังหวัดพระวิหาร จังหวัดเสียมราฐ และจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อแลกเปลี่ยนทักษะฝีมือแรงงานระหว่างหัวหน้างาน ครูฝึก และกำลังแรงงานของทั้งสองประเทศ สู่การสร้างความร่วมมือพร้อมลดปัญหาระหว่างกันเป็นต้นว่าเช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และการค้ามนุษย์ ที่สำคัญ เป็นการช่วยยกระดับแรงงานฝีมือให้ กับประเทศเพื่อนบ้าน รองรับการย้ายฐานการผลิตของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและการบริการในอนาคต

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก