ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามการดำเนินงานนโยบายของรัฐบาลและปัญหาสำคัญของจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 8 พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุนการขับเคลื่อนให้ประชาชน มีอาชีพ มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดี

วันที่ลงข่าว: 25/01/18

          วันนี้ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 8 ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล และสงขลา โดยนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับ ในนามผู้แทนส่วนราชการ ทั้ง 5 จังหวัด ต่อที่ประชุมว่า ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ตามแผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 1,600 กว่าล้านบาท และแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณแผนภาค) อีก 322 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ ส่วนราชการต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี และมีการติดตามผลการปฏิบัติที่เป็นระบบ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

สำหรับประเด็นปัญหาข้อขัดข้องที่สำคัญของแต่ละจังหวัดนั้น ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ความไม่สงบยังเป็นปัญหาสำคัญ ที่จะต้องแก้ไขอย่างเป็นระบบ รวมถึงปัญหาความยากจน การศึกษาและการไม่มีงานทำของประชาชน นอกจากนี้ จังหวัดนราธิวาส ยังต้องการให้รัฐบาลส่งเสริม ให้ 3 ด่านชายแดน ทั้งด่านสุไหงโก-ลก ด่านตากใบ และด่านบูเก๊ะตา ให้ได้มาตรฐานรองรับ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่วนจังหวัดสงขลา และสตูล เน้นการอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว ณ ด่านชายแดนต่างๆ รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจอาเซียน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก