ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวง พม. ได้ส่งมอบ 9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ พม. เพื่อคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ

วันที่ลงข่าว: 12/01/18

          วันที่ 12 ม.ค. 61 เวลา 10.30 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในกิจกรรมเวทีเสวนา “สื่อสร้างสรรค์...งาน พม.” เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชน ในการพัฒนางานประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ

          กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ขับเคลื่อนงานด้านสังคมตามนโยบายของรัฐบาล “ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ” เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง และมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันในสังคม การขับเคลื่อนงานดังกล่าว กระทรวง พม.ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการนำข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ขณะเดียวกันสื่อมวลชนยังมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยการนำเสนอข่าวในช่องทางต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ ทำให้กระทรวงสามารถเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายและครอบครัวได้อย่างทันท่วงทีตามความต้องการ

          เนื่องในเทศกาลปีใหม่นี้ รัฐบาลโดยกระทรวง พม. ได้ส่งมอบ 9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ พม. เพื่อคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก ดังนี้ 1) ของขวัญเด็กแรกเกิด มอบชุดของขวัญให้เด็กแรกเกิดให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2561 โดยมีเป้าหมาย 5,005 ราย ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 5,378 ราย

2) แอพพลิเคชั่นครอบครัว เป็นแอพลิเคชั่นที่ให้ความรู้บริการ สิทธิ ช่องทางกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว มีผู้ดาวน์โหลดแล้วกว่า 1,000 ราย

3) Family Data เปิดประตูเยี่ยมบ้าน สร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม เป็นการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่มีรายได้และมีหนี้นอกระบบ หนี้เครื่องอุปโภคบริโภค จากฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อวางแผนช่วยเหลือ โดยในปี 2561 ดำเนินการ 126,394 ครอบครัว ขณะนี้นำร่องใน 3 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และจันทบุรี

4) ผู้สูงอายุยืน...เยาว์ เยี่ยมบ้านพร้อมมอบของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป จำนวน 3,000 คน โดยจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

5) เปิดศูนย์บริการคนพิการ 4 มุมเมืองเพื่อให้บริการและเสริมสร้างอาชีพแก่คนพิการขณะนี้ได้เปิดศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครต้นแบบ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 60 ปี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกำหนดเปิดศูนย์บริการคนพิการ 4 มุมเมือง (มีนบุรี สายไหม อ้อมน้อย และลาดกระบัง) ให้ครบภายในเดือนมกราคมนี้

6) 1300 โทรสุขทั่วไทย ยิ้มไกลทั่วโลก เป็นการโทรและเยี่ยมเยียนผู้ที่เคยใช้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จำนวน 2,561 ราย ขณะนี้ โทรเยี่ยมเยียนทั้งหมด 328 ราย และเยี่ยมบ้าน 44 ราย

7) ลด แลก แจก แถม คือการลดดอกเบี้ย บ้านแลกบ้าน แจกแบบบ้านผู้สูงอายุ และมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าการเคหะแห่งชาติ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งมีผู้สอบถามประเด็นของขวัญปีใหม่ผ่าน Call center 1615 รวมทั้งหมด 151 ราย

8) มอบบ้านพอเพียงชนบท 2,561 หลัง โดยซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพอเพียงชนบทแก่ผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้ส่งมอบบ้านไปแล้ว 891 หลังคาเรือน

9) ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ขยายเวลาลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษแก่ลูกค้าสถานธนานุเคราะห์ ซึ่งขณะนี้มีประชาชนมาใช้บริการดังกล่าวจำนวน 3,108 ราย เป็นเงินจำนวน 67,109,300 บาท

          “สำหรับการจัดเวทีเสวนา “สื่อสร้างสรรค์...งาน พม.” ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชน ซึ่งทางกระทรวง พม. จะนำข้อคิดเห็นในวันนี้มาปรับใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ ขอขอบคุณเครือข่ายสื่อมวลชนทุกคนที่เป็นพลังสำคัญในการสื่อสารภารกิจด้านสังคมของรัฐบาลไปสู่พี่น้องประชาชนมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนางานด้านสังคม ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป” พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก