ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ จำนวน 90 ทุน พัฒนาความก้าวหน้าทางการศึกษา

วันที่ลงข่าว: 12/01/18

          วันที่ 12 ม.ค. 61  ที่ห้องประชุมพุงช้าง โรงแรมชงโค เม้าท์เทน วิว วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานในพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กพิการในจังหวัดพังงา เป็นการมุ่งพัฒนาความก้าวหน้าทางการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการ ที่มีฐานะยากจน อีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และยากไร้ทางสังคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ และก่อตั้งเป็นมูลนิธิคุณพุ่ม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2548 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่ม

          นายสนอง เสลาคุณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา กล่าวว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจน โดยจังหวัดพังงา ได้รับการพิจารณาอนุมัติทุนต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2557 จำนวน 90 ทุน ปีการศึกษา 2558 จำนวน 90 ทุน และในปีการศึกษา 2559 จำนวน 90 ทุน และในปีการศึกษา 2560 จำนวน 90 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้ารับประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม จากพระรูป ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน 90 ทุน

          ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า การใช้จ่ายเงินทุนครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาความก้าวหน้าด้านการศึกษา การรักษาพยาบาลของเด็ก และความจำเป็นต่อตัวเด็กเป็นสำคัญ ถ้าผู้ปกครองนำเงินนี้ไปใช้จ่ายอย่างอื่น ถือว่าผิดวัตถุประสงค์ และอาจทำให้เสียโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาในปีการศึกษาต่อไป

          หลังจากพิธีประทานทุนแล้วเสร็จ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และส่วนราชการ ได้มอบของขวัญวันเด็กให้กับเด็กที่เข้ารับประทานทุนในครั้งนี้ด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก