ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สภานิติบัญญัติ มอบของขวัญวันเด็กในการออกกฎหมายช่วยเหลือคุ้มครองเด็กและเยาวชน หวังช่วยเสริมสร้างศักยภาพมุ่งทำประโยชน์ให้กับสังคม

วันที่ลงข่าว: 12/01/18

          นายวัลลภ ตังคนานุรักษ์ ประฐานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เปิดเผยสถานการณ์เด็กและเยาวชนในสังคมไทยปัจจุบัน ว่าจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน พบว่ามีข้อห่วงใยเรื่องปัญหายาเสพติดที่มีจำนวนกว่า 2 ล้าน 7 แสนคน และจำนวนดังกล่าวเป็นเด็กและเยาวชนมากถึง 3 แสนคน ช่วงอายุ 15-19 ปี โดยในปี 2560 พบว่ามีเด็กและเยาวชนอายุ 7 และ 11 ปียุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมทั้งมีการเสพยามากกว่า 1 ชนิด และผสมเป็นสูตรต่างๆ ขณะที่ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร จากสถิติพบว่ามีมากกว่า 1 แสน 5 หมื่นคน

         ทั้งนี้เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมารัฐบาลและ สนช. ได้ออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนกว่า 10 ฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเดี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2559 พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด อยู่ระหว่างการรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา หวังว่าของขวัญจากรัฐบาล และ สนช. ทำให้เด็กและเยาวชนในเชิงกฎหมาย จะช่วยแก้ปัญหายาเสพติด และท้องก่อนวัยอันควรได้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีศักยภาพทำประโยชน์ให้กับสังคมได้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก