ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ลงข่าว: 12/01/18

              วันที่ 12 ม.ค. 61 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง

ด้วยวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพสืบไป ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับความสนุกสนาน รื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ห่างไกลจากยาเสพติด และมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ และเพื่อให้ทุกส่วนของสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กพิการและเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก