ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ว.เกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม พัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ลงข่าว: 11/01/18

               วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม พัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 39 วันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2561

               วันที่ 10 ม.ค. 61  ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.รอยล จิตรดอน นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายดุสิต สะดวก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหาร และ พ.อ.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมชมความพร้อมการปรับปรุง พัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ได้รับมอบหมายจากองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นสถานที่จัดการประชุม โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

              ดร.รอยล จิตรดอน เปิดเผยว่า การประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งนี้ในชื่องาน “ปูทูลกระหม่อมคู่บ้าน พระธาตุนาดูนคู่เมือง ลือเลื่องตักสิลา อาชีวเกษตรแฟร์ 39” เป็นกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวเกษตรจากทั่วประเทศ ตลอดจนจากประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน เกาหลี และญี่ปุ่น เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ แข่งขันทักษะวิชาชีพ ประกวดผลผลิตทางการเกษตร และสิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาการเกษตร รวมถึงการแสดงผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการของหน่วยงานราชการและภาคเอกชนจากทั่วประเทศ ตลอดจนมีการเชิดชูเกียรติสมาชิก อกท. และหน่วย อกท. ที่มีผลงานดีเด่น

              ทั้งนี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยองค์กรทุกภาคส่วน ได้ทุ่มเทสรรพกำลังอย่างเต็มความสามารถเพื่อที่จะถวายการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ สนองพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์อุปถัมภ์ขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการฯระดับชาติครั้งที่ 39 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 และถือเป็นโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งของชาวสมาชิก อกท. และประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง ที่จะได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก