ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สสจ.หนองคาย พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการนวดแผนไทย

วันที่ลงข่าว: 11/01/18

          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประชุมเครือข่ายผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ได้มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย

วันที่ 9 ม.ค. 61  ที่โรงแรมอัศวรรณ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายสมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ได้จัดการประชุมเครือข่ายผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการนวดไทยให้ได้มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย ในโครงการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพฯ รุ่นที่ 1

         นายสมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน Thailand 4.0 จากเกษตรกรผู้ผลิตมาเป็นการเกษตรสมัยใหม่ไปสู่ภาคอุตสาหกรรม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมอารยธรรมขอมยุคก่อนประวัติศาสตร์ธรรมชาติและกีฬาสู่นานาชาติ โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรมในทุกพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวตามศักยภาพของพื้นที่ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน จนสามารถเพิ่มสัดส่วนรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ ทำให้ประเทศไทยเกิดความมั่นคงและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และจังหวัดหนองคายได้อนุมัติงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยรับผิดชอบร่วม จึงได้จัดอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชม.) รุ่นที่ 1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการนวดไทยให้ได้มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายในโครงการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพชนบทหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดการประชุมเครือข่ายผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1 ขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย

         นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า จังหวัดหนองคายได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด คือ การส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 ซึ่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในการให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดเครือข่ายผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย และเกิดอัตลักษณ์นวดไทยเพื่อสุขภาพมาตรฐานจังหวัดหนองคาย ทำให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งจะเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์จังหวัดหนองคาย

         สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย เครือข่ายผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพและแพทย์แผนไทยในจังหวัดหนองคาย จำนวน 100 คน โดยมีนางสาวนพวรรณ ศรีปัญญา และนางสาวเปรมปวีย์ บุณยาพรทรัพย์ จากกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก