ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดพังงา เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา ประจำปี 2560

วันที่ลงข่าว: 10/01/18

          วันนี้ 9 มกราคม 2561 ที่ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา นายสิทธิชัย ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา ประจำปี 2560 ซึ่งการจัดงานในวันนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา และภาคเอกชน ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการ ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leave no one behind) เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปลี่ยนจาก “ภาระ” ให้เป็น “พลัง”

         โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติคนพิการดีเด่น การมอบโล่รางวัลแก่บุคคลและองค์กรที่ให้การสนับสนุนด้านคนพิการดีเด่น การมอบป้ายปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและรถเข็นนั่งแก่คนพิการ การมอบของขวัญของรางวัลแก่เด็กพิการและคนพิการ การจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจและให้โอกาสแห่งอนาคตคนพิการ โดยนายภานุมาส สุขอัมพร อดีตดารานักแสดง และนางสโรทร ม่วงเกลี้ยง นักสังคมสงเคราะห์ ที่ปรึกษาองค์กรคนพิการทั้งภาครัฐและเอกชน การจับฉลากมอบของรางวัล กิจกรรมบันเทิงบนเวทีจากศิลปินไม้ขาว S2S และนายสมศักดิ์ เหมรัญ กีตาร์มือเดียว และยังมีการแสดงเป่าขลุ่ยจากเด็กหญิงจุฑารัตน์ เมืองรมย์ การบรรเลงดนตรีโดยวง Satree phang-nga wind symphonic band การแสดงของคนพิการจากชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพังงา ศูนย์การศึกศาพิเศษประจำจังหวัดพังงา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา โดยมีผู้พิการ ครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ อาสาสมัคร เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมกว่า 800 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก