ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.เชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันคนพิการสากล

วันที่ลงข่าว: 10/01/18

          สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ประเด็นหลัก คือการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยคนพิการทุกประเภทในจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรคนพิการ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน ภายในงานจัดให้มีการแสดงของคนพิการ และเด็กนักเรียนพิการจากโรงเรียนสอนคนพิการ การจำหน่ายสินค้าจากองค์กรคนพิการ การจัดแสดงนิทรรศการขององค์กรคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน การบริการตรวจสุขภาพให้กับคนพิการ เป็นต้น

          ทั้งนี้ งานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ โถงนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานได้ในวันและเวลาดังกล่าว

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก