ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อบจ. โคราช มอบอุปกรณ์แก่ผู้พิการ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

วันที่ลงข่าว: 10/01/18

          ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ นายกอบจ.นม. กล่าวว่า อบจ.นครราชสีมา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคนพิการเป็นลำดับต้นๆ โดยสอดคล้องกับนโยบาย อบจ.นครราชสีมา ข้อ 4 ด้านพัฒนาสังคม ข้อ 4.3 การส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ด้วยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม และดำเนินการให้เกิดกองทุนหรือจัดหางบประมาณ เพื่อดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ศพพ.) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการผลิตและซ่อมบำรุงรักษาและประกอบชิ้นส่วยกายอุปกรณ์ เครื่องช่วยสำหรับคนพิการที่ขาดแคลน ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป อบจ. ยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

          พิธีมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ ในครั้งนี้ อบจ.ได้รับการประสานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาลตำบล(ทต.) และองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) เขต จ.นครราชสีมา ผ่านศูนย์ประสานงาน อบจ.นครราชสีมา ประจำอำเภอ เพื่อขอรับการสนับสนุนกายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ ให้แก่คนพิการ 10 อำเภอ 29 ราย ได้แก่ 1. อ.เมืองนครราชสีมา รถสามล้อโยก 3 ราย, 2.อ.ครบุรี รถสามล้อโยก 3 ราย รถเข็ญวิวแชร์ 2 ราย, 3. อ.โนนสูง รถเข็ญวิวแชร์ 1 ราย 4. อ.ขามทะเลสอ รถเข็ญวิวแชร์ 1 ราย 5. อ.โนนไทย รถสามล้อโยก 1 ราย, 6. อ.เฉลิมพระเกีรติ รถสามล้อโยก 1ราย รถเข็ญวิวแชร์ 1 ราย และไม้วอร์เกอร์ 1 ราย, 7. อ.ขามสะแกแสง รถเข็ญวิวแชร์ 1 ราย, 8.อ.ประทาย ไม้เท้า 1 ราย, 9. อ.สูงเนิน รถสามล้อโยก 1 ราย รถเข็นวีลแชร์ 5 ราย, 10. อ.ด่านขุนทด รถสามล้อโยก 3 ราย และ ไม้เท้า 5 ราย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก