ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศมอบห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 33 ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน

วันที่ลงข่าว: 25/12/17

          ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียนเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระเทศในประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จัดพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 โดยนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , รองอธิบดีกรมอาเซียน , นายอำเภอลี้ , ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมพิธี โอกาสนี้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬาให้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ด้วย

          โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนบ้านห้วยต้ม ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ 9 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2521 โดยพระครูพิพัฒนกิจจานุรักษ์ (ครูบาชัยวงศา) ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ได้จัดหาที่ดินก่อสร้างโรงเรียนบ้านห้วยต้ม มีพื้นที่ 97 ไร่ 33 ตารางวา เปิดทำการสอนอยู่ 3 ระดับ คือระดับปฐมวัย (อนุบาล 2) ระดับประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 1-2 คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 นักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม ชาติพันธุ์ ปกาเกอะญอ (กระเหรี่ยง)

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก