ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราจัดกิจกรรม Open House “เส้นทางอนาคตโลกอาชีพ สู่ฝีมือชนคนสร้างชาติ” ครั้งที่ 3

วันที่ลงข่าว: 20/12/17

          วันที่ 19 ธ.ค.60 ที่ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Open House ปีการศึกษา 2560 ภายใต้ ชื่องาน “เส้นทางอนาคตโลกอาชีพ สู่ฝีมือชนคนสร้างชาติ” ครั้งที่ 3 ในคำขวัญที่ว่า Change your life โดยมี นายสุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ผู้บริหาร คณะครู นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราให้การต้อนรับ และเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ภายในงานจัดให้มีการเดินแฟชั่นโชว์ แผนกแฟชั่นสิ่งทอ การออกบูธของแผนกวิชาการต่างๆ เพื่อแนะการเรียน การสอนอาชีพ การจัดนิทรรศการการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า และกิจกรรม 108 อาชีพ ฯลฯ

          นายสุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การจัดโครงการ Open House ฯ จัดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรับลดอัตราการเข้าเรียนต่อของนักเรียนสายสามัญศึกษา ให้มุ่งสู่สายอาชีพมากขึ้น เพื่อเป็นการรองรับตลาดแรงงานของกลุ่มภาคีอาเซียนที่เปิดการเรียนการสอนสายอาชีพ พร้อมทั้งรองรับกับการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นการปรับภาพลักษณ์ให้กับอาชีวศึกษา ทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนเรียนจบมีงานทำและสร้างรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

          ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้นักเรียน กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาอาชีวศึกษารวมทั้งเพื่อเป็นทางเลือกให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ให้การศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษาตลอดจนเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวช. และ ปวส. ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา และรองรับการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก