ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

6 สถาบันการศึกษาจากประเทศมาเลเซีย ศึกษาดูงานแนวเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม จังหวัดสตูล

วันที่ลงข่าว: 15/12/17

          วันนี้ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 11.30 น. ที่โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ สถานศึกษาจาก 6 สถาบันการศึกษาจากประเทศมาเลเซีย นำโดยสถาบันการศึกษา SK.Puncak Perdana (ปัญจัก เปอร์ดานา) กว่า 100 คน ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม โดยมีนายพรชัย กู้สกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสตูล นางสาววรรณี พิชญ์พนัส ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ

นางวรรณี พิชญ์พนัส ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม กล่าวว่า คณะผู้บริหารสถานศึกษาจากประเทศมาเลเซีย เข้ามาศึกษาดูงานด้านระบบการศึกษา การจัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียน และหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการไทย เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ของสถาบันการศึกษาในประเทศมาเลเซีย โดยทางโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม ได้เตรียมหลักสูตรการเรียนการสอนรูปแบบการฝึกวิชาชีพ แนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีความสามารถด้านต่างๆ โดยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาใช้ในการดำเนินชีวิต การนำเสนอผลงานการประดิษฐ์ นวตกรรม การจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียน กิจกรรมของชมรมต่างๆ ในโรงเรียน เพื่อเป็นต้นแบบให้สถาบันการศึกษาจากประเทศมาเลเซียนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

          โดยนอกจากนี้คณะครูจากสถาบันการศึกษา ประเทศมาเลเซีย และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสตูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 ได้จัดทำ MOU ร่วมกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางด้านการศึกษาวัฒนธรรม โดยคาดว่าในอนาคตโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม จะได้นำเยาวชนไปศึกษาเรียนรู้จากโรงเรียนต่างๆ ในประเทศมาเลเซียอีกด้วย

          สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม มีการบริหารการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ พร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างผู้เรียนให้พัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพกายที่ดีสุขภาพ ใจที่ดี ก้าวทันเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนได้รู้และปฏิบัติจริง โดยครั้งนี้ได้จัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การนำสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ การนำพืชผักสวนครัวที่ปลูกมาประกอบอาหาร การทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และผลงานหัตถกรรมฝีมือนักเรียน โดยคณะผู้บริหารสถาบันการศึกษาจากประเทศมาเลเซีย ต่างให้ความสนใจ และจะนำแนวทางการศึกษาที่ได้ไปใช้กับโรงเรียนในประเทศมาเลเซียต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก