ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “Dream ASEAN” เปิดจินตนาการสร้างสังคมอาเซียนผ่านคนรุ่นใหม่ด้วยสื่อสร้างสรรค์

วันที่ลงข่าว: 12/12/17

          กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนอาเซียนโครงการ ดรีมอาเซียน “Dream ASEAN” ระหว่างวันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ โดยเชิญเยาวชนคนหนุ่มสาวจากประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศเข้าร่วม

          กิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากขึ้น และร่วมกันคิดวิเคราะห์ออกแบบประชาคมอาเซียนที่ต้องการในอนาคต รวมทั้งเป็นโอกาสพัฒนาทักษะการสื่อสารและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน นอกจากทักษะการผลิตสื่อสังคมออนไลน์แล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างจะได้เรียนรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทและได้รับความนิยมสูง โดยเฉพาะในกลุ่มคนหนุ่มสาว ในขณะที่ผู้บริโภคสามารถเป็นผู้รับสารและผู้ส่งสารผ่านสมาร์ทโฟน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เยาวชนต้องมีความรู้ความเข้าใจและเลือกรับสื่อที่มีคุณภาพรวมทั้งสามารถผลิตและเผยแพร่เนื้อหาที่สร้างสรรค์ ตลาดจนเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ของภูมิภาคอาเซียน

          ติดตามกิจกรรมอาเซียนและผลงานของเยาวชนทีมอาเซียนผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Fanpage ข่าวสารอาเซียนกรมประชาสัมพันธ์ (@ASEANThaiPRD) และขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวตลอดระยะเวลาโครงการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนอาเซียนสำนักงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศโทร 02 618 2323 ต่อ 1714 , 1723 ในวันและเวลาราชการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก