ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การบินไทย ยกระดับ บริการพิเศษสำหรับ "พระภิกษุสงฆ์" และ ผู้โดยสารที่ต้องใช้ "วิลแชร์"

วันที่ลงข่าว: 07/12/17
          วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวการยกระดับบริการพิเศษของการบินไทยสำหรับพระภิกษุสงฆ์ และผู้โดยสารที่เดินทางด้วยวิีลแชร์ โดยมีมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และนักกีฬา วิลแชร์ ฟันดาบทีมชาติไทย เข้าร่วมแถลงข่าว
          โดยบริษัทการบินไทย ในฐานะสายการบินแห่งชาติ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริการด้านต่างๆ เพื่อผู้โดยสารตลอด 57 ปี ซึ่งการยกระดับบริการพิเศษในครั้งนี้ เป็นการให้บริการพิเศษทุกขั้นตอนการเดินทางตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเดินทาง ซึ่งจะมีคู่มือการทำมือการทำงานตลอด 
          ทั้งนี้ ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา การบินไทย ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้วิลแชร์และพระภิกษุสงฆ์ มาใช้บริการการเดินทางจำนวนหลายเที่ยวบิน โดยขั้นตอน การให้บริการ เริ่มตั้งแต่ การสำรองที่นั่ง บริษัทการบินไทย ได้จัดการที่นั่ง ให้เป็นเอกเทศ ไม่ติดกับสตรี การบริการเคาน์เตอร์เช็คอิน พิเศษ /สำหรับการเดินทางชั้นประหยัดเส้นทางระหว่างประเทศ/ การบริการที่เคาน์เตอร์เช็คอินพิเศษ H 18 และเส้นทางภายในประเทศที่เคาน์เตอร์ Check In C2 ส่วนการให้บริการระหว่างการเดินทางซึ่งหากมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานของการบินไทย จะมีขั้นตอนการบริการที่ถูกต้องเป็นไปตามวินัยของสงฆ์ ในส่วนของผู้โดยสาร ที่เดินทางด้วยวิลแชร์ การบินไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการบริการ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของผู้โดยสารกลุ่มนี้ มีการยกระดับด้านความพร้อมของอุปกรณ์และบุคลากรในการให้บริการ ตั้งแต่การสำรองที่นั่ง เคาน์เตอร์เช็คอินและเจ้าหน้าที่ ให้บริการเช่นกัน โดยในส่วนของการให้บริการ จะมีเจ้าหน้าที่วิลแชร์เคาเตอร์ของการบินไทยไว้คอยให้บริการตลอดทุกขั้นตอนการเดินทาง
          อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางของผู้โดยสาร ทั้งพระภิษุสงฆ์และผู้โดยสารวิลแชร์ การบินไทย ไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและพร้อมให้บริการ ผ่านสำนักงานขายของการบินไทยสอบถามเพิ่มเติมที่ 02 356 1111
 
ที่มาของข่าว http://www.fm91bkk.com
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก