ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รมว.พม. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน พก. พร้อมสานต่อนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

วันที่ลงข่าว: 07/12/17

รมว.พม. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน พก. พร้อมสานต่อนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เน้นให้ คนพิการดำรงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนในสังคมอย่างมีความสุข สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

          พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่าจากการตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของ พก ว่าการดำเนินงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) มาตรา 20 กำหนดให้ คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ และดำเนินนโยบายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปีของรัฐบาล การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs “ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง” ควบคู่ไปกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564 ภายใต้วิสัยทัศน์ "คนพิการดำรงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนในสังคมอย่างมีความสุข สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน” โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งในปี 2561 พก. มีแผนการดำเนินงานที่จะส่งเสริมให้คนพิการไทยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการระดับประเทศและอาเซียน เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบในการจัดบริการสำหรับคนพิการ อาทิ ศูนย์บริการคนพิการ ศูนย์สายด่วน 1479 เพื่อคนพิการทั้งมวล

          ทั้งนี้การสนับสุนนเงินกู้ยืมจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รายละ 60,000 – 120,000 บาท โดยไม่เสียดอกเบี้ย พร้อมการจ้างงานคนพิการ อัตราส่วนพนักงาน 100 คน ต่อคนพิการ 1 คน ปัจจุบัน ภาคเอกชนเข้าร่วมในการจ้างงานคนพิการมากกว่าร้อยละ 90 ส่วนภาครัฐ เร่งรณรงค์ให้ดำเนินการให้ครบภายในปี 2561 ซึ่งการส่งเสริมความเข้มแข็งให้องค์กรด้านคนพิการ และการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ from street to stars หรือ S2S โดยมีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก