ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ตั้ง “คลินิกสายตาเลือนราง” ช่วยฝึก “คนตาบอด” ใช้ไม้เท้า ใช้ชีวิตประจำวัน

วันที่ลงข่าว: 06/12/17
          สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ตั้งคลินิก “สายตาเลือนราง” ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ “คนพิการทางตา” ฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน ทำความคุ้นเคยสภาพแวดล้อม การเคลื่อนไหว การใช้อุปกรณ์ช่วยมองเห็น พร้อมให้คำแนะนำญาติในการปรับบ้าน สิ่งแวดล้อมให้เอื้อผู้พิการสายตา
          นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ภาวะสายตาเลือนราง หรือ ตาบอด หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการเห็น กรมการแพทย์ โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จึงได้ตั้งคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น โดยมีกลุ่มเป้าหมายของผู้มารับบริการ คือ ผู้พิการทางการเห็น (ตาเลือนราง/ตาบอด) ที่สิ้นสุดการรักษาและขึ้นทะเบียนคนพิการแล้ว คลินิกดังกล่าวให้บริการ ดังนี้ 
          1. ให้ข้อมูลเรื่องสิทธิคนพิการ 2. ให้บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยทางการเห็นตามความต้องการ หรือความจำเป็นของแต่ละบุคคล 3. ให้คำแนะนำฝึกอุปกรณ์เครื่องช่วยทางการเห็น 4. ฝึกทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว 5. ฝึกทักษะการทำกิจวัตรประจำวัน 6. ให้คำแนะนำด้านการปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อม 7. ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นในสังคม และ 8. ส่งต่อด้านการศึกษา อาชีพ และสังคม เพื่อให้คนพิการทางการเห็นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
          นพ.ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล่าวว่า คลินิกดังกล่าวเป็นการฝึกทักษะการดำเนินชีวิตและให้คนพิการทางการเห็นได้รับเครื่องช่วยทางการเห็นที่เหมาะสม และเมื่อได้รับเครื่องช่วยทางการเห็นแล้วต้องพยายามฝึกใช้ให้คล่อง เพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพของการเห็น โดยญาติของคนพิการควรให้ความช่วยเหลือเท่าที่จำเป็น หัดให้คนพิการช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด รวมทั้งให้กำลังใจคนพิการเพื่อจะได้ปรับตัวใช้ชีวิตประจำวันได้ ที่สำคัญ ควรติดตามผลการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับและประเมินทักษะของคนพิการทางการเห็นให้ดีขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น งานศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.snmri.go.th
 
ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 4 ธันวาคม 2560
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก