ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากนำส่วนราชการ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการในพื้นที่

วันที่ลงข่าว: 06/12/17

          นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมกับส่วนราชการต่างๆ ได้ไปจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของโรงเรียนและเพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนรู้สึกว่ายังมีอีกหลายภาคส่วนที่ไม่ทอดทิ้ง พร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือในทุกด้าน สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากแห่งนี้ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ รวมทั้งทักษะการดำรงชีวิตและปลูกฝังการเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

          จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมคณะ ได้ไปจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก ซึ่งเด็กนักเรียนที่นี่เป็นเด็กมีความผิดปกติ ความบกพร่องทางร่างกายและความพิการทางสมอง ทางหู และพิการซ้ำซ้อน โรงเรียนโสตศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากแห่งนี้ จึงเป็นสถานศึกษาที่จะช่วยเหลือการฟื้นฟูสมรรถภาพทุกด้าน เพื่อให้มีทักษะความรู้พื้นฐาน ให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติตามศักยภาพ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก