ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษามลายู ร่วมหารือวิจัยร่วมด้านภาษาศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ลงข่าว: 17/11/17

        วันที่่่  16 พ.ย. 60 ที่ ห้องรับรองมูลนิธิ 80 ปี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผศ.ดร.สุกินา อาแล ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา นำ Dr.sato Hirobumi จากประเทศญี่ปุ่น และผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษามลายู University of Malaya ประเทศมาเลเซีย ได้เดินทางเข้าพบ ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อร่วมพูดคุยด้านวิชาการ การทำวิจัยทางด้านภาษาศาสตร์ เป็นระยะเวลา 2 ปี ร่วมกับอาจารย์มะนาวาวี มามะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

        ทั้งนี้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู เริ่มเปิดใช้หลักสูตรตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบัน ในการวางแผนหลักสูตรนั้นได้คำนึงถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน ที่มีความหลากหลายด้านภาษาที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนของประเทศไทย โดยเฉพาะภาษามลายู ซึ่งเป็นภาษาหลักที่ใช้สื่อสารในการดำเนินชีวิต รวมทั้งเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์และบูรไนดารุสซาลาม เป็นต้น

        มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลามีความเห็นว่า ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านภาษามลายูโดยตรง ได้ให้ความสำคัญโดยให้มี การจัดการเรียนการสอนภาษามลายูขึ้น นอกจากนั้นการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ จำเป็นต้องใช้ภาษาที่เป็นภาษาสากลที่สามารถสื่อสารได้ทั่วโลก เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจและเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมด้านภาษา เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก