ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศอ.บต. เตรียมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวธุรกิจฮาลาล ใน 3 จชต. ต้อนรับประชาคมอาเซียน สู่การส่งเสริมรายได้แก่ประชาชน

วันที่ลงข่าว: 17/11/17

        ศอ.บต. เตรียมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวธุรกิจฮาลาล ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้อนรับประชาคมอาเซียน สู่การส่งเสริมรายได้แก่ประชาชน หลังผนึกกำลังท่องเที่ยว รัฐ-เอกชน ปักหมุดเส้นทาง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวฮาลาล จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

        นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ กล่าวว่า ศอ.บต. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา ศอ.บต. ดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกัน ในการเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวฮาลาล ซึ่งจากการร่วมประชุมเมื่อครั้งที่ผ่านมาต้องกำหนดกรอบมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะร้านอาหารฮาลาล ควรมีการกำหนดเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อการปักหมุดร้านอาหารมาตรฐานฮาลาลในแผนการการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกำหนดทิศทางการปักหมุดร้านอาหารฮาลาล รวมถึงเพิ่มเติมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวฮาลาล และร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเติมในการพัฒนาสู่เป้าหมายมากยิ่งขึ้น

         ทั้งนี้จากการร่วมประชุมที่ผ่านมา สามารถสรุปประเด็นที่สำคัญเพื่อนำมาสู่การขับเคลื่อน พบปัญหาด้านการท่องเที่ยวยังขาดการบูรณาการและการจัดการเท่าที่ควร การขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมต้องร่วมกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยว ฮาลาล (Halal Route) จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อดำเนินการจัดเส้นทางการท่องเที่ยว (Halal Route) แล้วเสร็จ ควรกำหนดการพัฒนาต่อยอดในด้านต่างๆ เช่น การเชิญผู้ประกอบการ บริษัททัวร์เข้ามาเยี่ยมชม การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า การจัดกิจกรรม รวมถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาดำเนินการท่องเที่ยวฮาลาล

         ซึ่งการร่วมหารือในครั้งนี้เป็นการกำหนดและร่วมแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ เพื่อให้เส้นทางท่องเที่ยวฮาลาล (Halal Route) มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการนำนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นเส้นทางการท่องเที่ยวฮาลาลที่มีครบวงจรและสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น เพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวฮาลาลชายแดนภาคใต้ และเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวต้อนรับประชาคมอาเซียนในอนาคต สู่การส่งเสริมรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก