ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คณาจารย์ นักศึกษาอินโดนีเซีย เยือน ม.ราชภัฏยะลา "เชื่อมสัมพันธ์วิชาการ" สองประเทศ

วันที่ลงข่าว: 15/11/17

           นักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์ ยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) เยือน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เชื่อมสัมพันธ์วิชาการ ด้านการสอนอิสลามศึกษา

วันที่ 14 พ.ย. 60 ที่ห้องประชุม เซีย ตาน ฮวา ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์ ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 30 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมและแสวงหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อนำไปสู่การการลงนาม MOU โดยมี ดร.มูกัมมัดตอลาล แกมะ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.อับดุลรอแม สุหลง ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ผศ.ดร.สุกินา อาแล ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ

        ทั้งนี้หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มีความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพครูด้านการสอนอิสลามศึกษา การเป็นนักวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน มีความสามารถระดับสูงในการประยุกต์ใช้ และเชื่อมโยงหลักการคำสอนทางศาสนาอิสลามกับวิชาชีพครู มีคุณธรรม จริยธรรม ทางวิชาการและวิชาชีพครู และมีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 อย่างมีคุณภาพ รวมถึงผู้สอนด้านอิสลามศึกษามีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู สามารถวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

        ตลอดจนสามารถบูรณาการศาสตร์อิสลามกับศาสตร์สากล ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในระดับต่างๆ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การเรียนรู้อิสลามศึกษาประจำมัสยิด (ตาดีกา) ตลอดถึงการศึกษาอิสลามศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก