ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสตูล เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนยากจน สนับสนุนการประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ลงข่าว: 14/11/17

        วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ที่สตารินรีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายภัทรพนธ ์รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนยากจน โดยคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาชนบท ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ

        นายภัทรพนธ ์รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า รัฐบาลได้มุ่งเน้นการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ให้เป็นหลักในการพัฒนา สร้างรายได้ และมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและรายได้ของประชาชนในภาคเกษตรกรรม ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างสังคมคุณภาพ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้รับงบประมาณจากโครงการพัฒนาภาคใต้ชายแดน เพื่อนำมาดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตดังกล่าว ภายใต้กิจกรรมการขยายผล การพัฒนาศาสตร์ของพระราชา ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือของประชารัฐโดยตรง และถือเป็นโอกาสที่ดีจะได้น้อมนำศาสตร์ของพระราชาไปถ่ายทอดสู่ครัวเรือนเป้าหมาย สามารถสร้างเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นวิถีชีวิตของชุมชนได้

นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล กล่าวว่า โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนยากจน ดึงกลุ่มเป้าหมายโดยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระตุ้นให้คนในชุมชนสามารถเลี้ยงตัวเองบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดฝึกการอบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่กลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย ที่มีความยากจน และด้อยโอกาส ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน สามารถนำความรู้ในการจัดอบรม นำไปสู่การประกอบอาชีพของตน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล จะได้ประสานไปยังเครือข่าย ชุมชน และดึงชุมชนเข้าร่วมฝึกอบรมต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก