ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กศน.ชี้ 17 กลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา ต้องเข้าถึงบริการ กศน.อย่างมีคุณภาพ

วันที่ลงข่าว: 14/11/17

        นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า วิสัยทัศน์ ของ สำนักงาน กศน.ตามร่างนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปี 2561 กำหนดไว้ว่า “ คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จาเป็นในโลกศตวรรษที่ 21” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยการศึกษาตลอดชีวิต ของสำนักงาน กศน.ที่ดำเนินงานมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และต่อเนื่องไปในอนาคต ซึ่งสำนักงาน กศน.ได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายที่ต้องรับผิดชอบดูแลในการจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่มีเงื่อนไขข้อจำกัดในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา/การเรียนรู้ ซึ่งจำแนกออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ และ 17 กลุ่มย่อย และ กลุ่มที่ไม่มีเงื่อนไขข้อจำกัดในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา/การเรียนรู้ จำแนกออกเป็น 4 กลุ่มย่อย
        เลขาธิการ กศน.กล่าวต่อไปว่า 3 กลุ่มใหญ่ภายใต้กลุ่มที่มีเงื่อนไขข้อจำกัดในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา/การเรียนรู้ คือ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้พลาดโอกาส และกลุ่มผู้ขาดโอกาส ทั้งนี้ 3 กลุ่มดังกล่าว ยังนำมาจำแนกออกเป็น 17 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพแรงงานนอกระบบ และกลุ่มชาติพันธุ์ หรือชนกลุ่มน้อย ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ส่วนกลุ่มผู้พลาดโอกาส จำแนกออกเป็น กลุ่มเด็ก/เยาวชนที่ออกกลางคันจากระดับการศึกษาภาคบังคับ กลุ่มผู้จบการศึกษาภาคบังคับแต่ไม่ได้เรียนต่อ กลุ่มทหารกองประจำการที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ กลุ่มเด็ก เยาวชนเร่ร่อนหรือไร้บ้าน กลุ่มเด็กเยาวชนลูกกรรมกรก่อสร้าง กลุ่มเด็กเยาวชนที่มีความพร้อมแต่ไม่ต้องการรับการศึกษาในระบบปกติ และกลุ่มผู้สูงอายุ สำหรับกลุ่มผู้ขาดโอกาส จำแนกออกเป็น กลุ่มประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากการก่อการร้าย การก่อความไม่สงบในบริเวณชายแดน กลุ่มประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกลหรือยากลำบากในการคมนาคมติดต่อสื่อสาร กลุ่มคนไทยในต่างประเทศ กลุ่มผู้ต้องขัง กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ กลุ่มแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาติ และกลุ่มบุคคลที่ไม่มีทะเบียนราษฎร์
        สำหรับกลุ่มที่ไม่มีเงื่อนไขข้อจำกัดในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา/การเรียนรู้ จำแนกออกเป็น 4 กลุ่มย่อย ดังนี้ กลุ่มบุคคลผู้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น/ภูมิปัญญาพื้นบ้านหรือปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มผู้นำชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ กลุ่มนักเรียน/นักศึกษาในระบบโรงเรียนที่สนใจเติมเต็มความรู้ และกลุ่มประชาชนทั่วไป จะเห็นได้ว่ากลุ่มเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นมีความแตกต่างและหลากหลาย การส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษามีความครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง เป็นภารกิจสำคัญที่สำนักงาน กศน.ต้องดำเนินการให้เกิดคุณภาพมากที่สุด

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก