ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หมอนวดผู้พิการทางสายตาที่ผ่านการอบรมก่อน27กันยายน2559 ให้รีบมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ภายใน 23 ธันวาคม 2560

วันที่ลงข่าว: 13/11/17

         กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) ย้ำเตือนให้ผู้พิการทางสายตาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการนวดก่อนวันที่ 27 กันยายน 2559 และต้องการประกอบอาชีพนวดในร้านสปาหรือร้านนวด ให้เร่งมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 หากพ้นกำหนดจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่กรม สบส.รับรองเท่านั้น!

        แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า กลุ่มผู้พิการทางสายตาที่ได้รับการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนก่อนวันที่พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้ (27กันยายน2559) และประสงค์จะประกอบอาชีพเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้มายื่นขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฯได้จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2560 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะต้องเป็นผู้ที่จบหลักสูตรที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้การรับรองแล้วเท่านั้น (ตรวจสอบหลักสูตรได้ที่ www.thaispa.go.th) จึงจะยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฯได้ โดยยื่นคำขอได้ที่ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ ชั้น 1 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)ทุกจังหวัด ซึ่งการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฯจะไม่มีค่าธรรมเนียม และใช้ได้ตลอดชีพ แต่หากตรวจสอบทราบภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ครบ หรือมีลักษณะต้องห้าม เช่น ถูกพิพากษาคดีเกี่ยวกับความผิดทางเพศ ยาเสพติด ค้าประเวณี ฯลฯ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติฯ จะถูกลบชื่อออกจากทะเบียนของกรมฯ ทันที

        สำหรับผู้ที่เคยมายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฯ ไว้แล้วทั้งบุคคลทั่วไปและผู้พิการทางสายตา หากคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด จะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ยื่นคำขอให้มารับใบรับรองเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบเพื่อสุขภาพ ณ จุดที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน (กรม สบส.หรือสสจ.) หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามไปยังจุดที่ยื่นคำขอไว้ ส่วนผู้ที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบเอกสารและทยอยออกใบรับรองฯให้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7095 ในวันและเวลาราชการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก