ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เผยโครงการอาเซียนเพาเวอร์กริด (ASEAN Power Grid) เป็นการรวมพลังของทุกชาติในภูมิภาคอาเซียนที่จะร่วมกันจัดสรร และใช้ทรัพยากรพลังงานให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุด

วันที่ลงข่าว: 03/11/17

        นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า แนวคิดของโครงการอาเซียนเพาเวอร์กริด (ASEAN Power Grid) คือ เชื่อมโยงระบบไฟฟ้าในอาเซียน จึงเป็นการรวมพลังของทุกชาติในภูมิภาคนี้ที่จะร่วมกันจัดสรร และใช้ทรัพยากรพลังงานของเราให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุด ส่งเสริมแนวคิดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานและเศรษฐกิจ ผลักดันให้อาเซียนพัฒนาทัดเทียมภูมิภาคอื่นของโลก

ดังนั้น “การแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ตามโครงการอาเซียนเพาเวอร์กริด (ASEAN Power Grid) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแบ่งปันการใช้ประโยชน์แหล่งพลังงานให้เกิดประโชน์สูงสุด (Share resources) ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านให้แข็งแกร่งขึ้น เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นคงระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศอาเซียนร่วมกัน เพื่อให้เกิดความสมดุลในเรื่องราคาค่าไฟฟ้าในประเทศ เพื่อเพิ่มการลงทุนโครงสร้างขั้นพื้นฐานด้านพลังงาน รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกันในกลุ่มประเทศอาเซียน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก