ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ที่นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 8 - 11 พฤศจิกายนนี้

วันที่ลงข่าว: 03/11/17

         นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 8 - 11 พฤศจิกายนนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ 25 ที่นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปคครั้งที่ 29 ด้วย โดยเวียดนามในฐานะเจ้าภาพการประชุมได้กำหนดหัวข้อหลัก คือ การสร้างพลวัตใหม่และการส่งเสริมอนาคตร่วมกัน และมีประเด็นที่สำคัญ 4 ประเด็น อาทิ 1.การส่งเสริมการเติบโตที่ครอบคลุมสร้างสรรค์และยั่งยืน 2.และการเสริมขีดความสามารถการแข่งขันและนวัตกรรมให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยในยุคดิจิทัล เป้าหมายในการเข้าร่วมประชุมของไทยครั้งนี้ เป็นการแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการดำเนินการ ที่สำคัญในกรอบเอเปคโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกด้านการค้าความเชื่อมโยงเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาทุนมนุษย์ และไทยจะหยิบยกประเด็นสำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมการเติบโตที่ครอบคลุมสร้างสรรค์และยั่งยืน โดยไทยได้ดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี/การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งไทยพร้อมแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตร ให้กับสมาชิกด้วย

       นอกจากนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งอาเซียนเวียดนามจะจัดให้มีการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างสมาชิก APEC กับอาเซียน ซึ่งจะมีสมาชิกอาเซียนที่ไม่ใช่สมาชิกเอเปคมาเข้าร่วมด้วย ได้แก่ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ซึ่งนับเป็นโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมืออันดีระหว่างกัน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก