ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมเดินหน้าจัดทำแผนประชาสัมพันธ์กิจกรรมในปฏิทินการท่องเที่ยว และกำหนดจัดงานเปิดตัวปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้

วันที่ลงข่าว: 02/11/17

        พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2560 โดยที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงาน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” ซึ่งได้มีการออกแบบตราสัญลักษณ์ การพิจารณากลั่นกรองกิจกรรมที่จะบรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยว การจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งกำหนดการจัดงานเปิดตัวปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ สำหรับการดำเนินงานในระดับพื้นที่ที่ประชุมรับทราบการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ โดยที่ผ่านมาได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านโครงการสำคัญ เช่น โครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการอุทยานธรณี (GEO Park) โครงการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองสุรินทร์ : วิถีช้าง วิถีกุย โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมืองโบราณ (คลองละลม) และการจัดกิจกรรมระดับภูมิภาคและประเทศในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ เป็นต้น สำหรับมติที่สำคัญในการประชุมในวันนี้ ได้มีการเห็นชอบการประกาศมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพิ่มเติม 2 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาด เพื่อใช้เป็นแนวทางการรับรองเมืองท่องเที่ยวของอาเซียน และเพิ่มคุณภาพด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการในระดับภูมิภาค และมาตรฐานบริการอาหารริมทางเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการให้มีมาตรฐาน

        นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินการประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติม โดยเห็นชอบผลการประเมินความเหมาะสมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อกำหนดเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติมในเบื้องต้นอีก 6 กลุ่มพื้นที่ และให้ความเห็นชอบการเพิ่มจังหวัดสกลนครในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง และเพิ่มจังหวัดแม่ฮ่องสอนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาศึกษารายละเอียดเชิงลึก และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชนในพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณา และดำเนินการออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวตามขั้นตอนต่อไป

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก