ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.อำนาจเจริญ เปิดแถลงข่าว มหกรรม 3 ดี อำนาจเจริญ มุ่งพัฒนาสู่ความยั่งยืน

วันที่ลงข่าว: 12/10/17

        วันที่ 11 ต.ค. 60  เวลา 11.09 น. ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวมหกรรม 3 ดี อำนาจเจริญ มุ่งพัฒนาสู่ความยั่งยืน พร้อมด้วย นายวิชยันต์ บูรณะกิจภิญโญ, นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และนางสาวมธุริน ศิริทัพ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

        ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า จังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัด “เป็นเมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าเชื่อมโยงอาเซียน” โดยได้กำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการอำนาจเจริญ 3 ดี (คนดี สุขภาพดี รายได้ดี) สู่เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีตัวชี้วัด 3 หมวด 21 ตัวชี้วัด มีเป้าหมายการดำเนินการครอบคลุมทุกตำบล 56 ตำบล 607 หมู่บ้าน 30 ชุมชน ซึ่งได้เปิดตัวโครงการเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา และจังหวัดอำนาจเจริญได้รับคัดเลือกเป็นจังหวัดนำร่องในการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตาม MOU ของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้ง 7 อำเภอ ซึ่งนายอำเภอ ทุกอำเภอ ได้นำนโยบายถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในทุกพื้นที่

        ในการนี้ คณะกรรมการประเมินรับรองหมู่บ้านต้นแบบอำนาจเจริญ 3 ดี นำร่อง อำเภอละ 2 หมู่บ้าน ยกเว้นอำเภอเมือง 4 หมู่บ้าน รวม 16 หมู่บ้าน ทั้งนี้ได้มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับหมู่บ้านต้นแบบที่มีผลงานดีเด่น พร้อมหาแนวทางพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมุ่งสู่ความยั่งยืนต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก